Psovod

VLASTNOSTI CVIČITELE PSŮ

Osobnost cvičitele – pro psa jsou rozhodující povahové vlastnosti cvičitele. Ne nadarmo se říká, že pes je obrazem svého pána.Někdy je až komické, jak psi napodobují některé povahové vlastnosti svého psovoda.Ve výbavě každého cvičitele by neměly chybět vlastnosti pro výcvik psů naprosto rozhodující:

  • Sebeovládání zachování klidu a vyrovnaného chování cvičitele při výcviku psa je naprosto nepostradatelné! Pokud nemá psovod schopnost své jednání bezpečně ovládat, pak dochází k nenapravitelným chybám.I prostá nervozita psovoda se na psa přenáší, pes se stává nejistým.Pokud psovod není psychicky či fyzicky ve formě, měl by výcvik přerušit.
  • Houževnatost – některé cviky pochopí pes velmi snadno, ale jsou cviky, které se učí hůře a nárůst výkonu je mnohem pomalejší. V těchto případech je zapotřebí, aby cvičitel nepropadl bezradnosti a nervozitě,aby byl houževnatý!
  • Důslednost – vede ke špičce ve výkonnosti psa.Chyby vyplývající z nedůslednosti vedou k polovičatosti výkonu.Většinou je to zapříčiněno tím, že psovod při nácviku nedůsledně  uplatňuje metodický postup, lajdácky používá techniku, je nedůsledný ve všech fázích výcviku.Nejhorší projev nedůslednosti je, když cvičitel ukončí činnost se psem špatným výkonem!

Výcvik psa – není činnost cvičitele se psem, která se odvíjí od nadpřirozených schopností cvičitele a mimořádných povahových vlastností psa!!Jsou samozřejmě lidé pro výcvik psa nadaní, méně nadaní a pak ti, kteří přes veškerou snahu a úsilí  se psem nikdy nic kloudného nedosáhnou. A u psů je to podobné. K dosažení pozitivních výsledků ve výcviku je potřebné, činnost cvičitele byla:

  • Správná – při výcviku musí být požívána správná metodika a odpovídající technika.Oboje musí cvičitel perfektně znát a také přesně a důsledně uplatňovat.
  • Systematická – práce cvičitele musí být systematická,tj. nejdříve psa učíme jednoduchým cvikům a až po jejich úspěšném zvládnutí přistupujeme ke cvikům složitějším.Vždy je třeba dodržovat zásadu-od jednoduchého ke složitějšímu!Tuto zásadu povýšila praktická výcviková činnost na zákon.Systematičnost není důležitá pouze v posloupnosti cviků, ale i v každém jednotlivém cviku, který má vždy několik fází.( Např.cvik odložení vleže: lehni, odložení před psovodem, postupné zvětšování vzdálenosti psovoda od psa, odložení psa při ukrytí psovoda).
  • Pravidelná – nepravidelnost, nárazovost při výcviku psa je věc nenapravitelná!! Ideální je pracovat se psem každý den.Lze však vypěstovat návyk na pravidelné cvičení obden či dvakrát týdně.

Zmíněné zásady v převážné míře nerespektují nebo podceňují cvičitelé začátečníci. Často je zaskočí skutečnost,že výcvik psa není až zas tak snadnou a lehkou záležitostí.

Přesto, či snad právě proto, Vám přejeme mnoho úspěchů při zvládnutí základního výcviku Vašeho miláčka!!

DESATERO PRO CVIČITELE

1. Řekni si, že psa nikdy zbytečně neuhodíš!

2. Rozumný cvičitel kárá a poučuje, hloupý a nadutý psa bije.

3. Netrestej psa v rozčilení! Uklidni se a přemýšlej, zda trest nezasloužíš spíš ty, než

4. Trest nikdy nesmí převyšovat provinění!

5. Uč psa tak,aby porozuměl!Nevyhoví-li, uvažuj, není-li to tvoje chyba,že ti

6. Při cvičení nenadávej, buď trpělivý, rozumný, klidný.

7. Rozvití rozumu psa spočívá jedině v trpělivosti, porozumění a správném vedení.

8. Kdo chce cvičit psa, musí být sám cvičen!!!

9. Buď důsledný nejen na psa, ale též na sebe!!!

10. Psa sis nepořídil proto, abys na něm sobě i okolí dokazoval, že jsi pánem tvorstva!

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+